СИБЗЭ СИПСЭ СИДУНАЙ
ЗЫ БЗЭ ЗЫ ХАБЗЭ ЗЫ ХЭКУ

СИ ХЬАКУРЫНЭХЬАБЛ

Добавлено: 26.01.20
Автор: admin
Рубрика: Библиотека
Комментарии (0)
Си Хьакурынэхьаблэу, сичылэ дах! 
Зэрэдунаеу о къэогъэдах. 
Уичlыгуи‚ уигубгъуи сэ шlу сэлъэгъу, 
Уищыlэныгъэ о нахь хэрэхъу.

Тыдэ сыкlуагъэми усщымыгъупш. 
Сызэрэпщыщым сэ сырэгушху. 
Сичылэ дышъэу, си 
Хьакурынэхьабл! 
О жъогъо нэфэу сигъогу къэгъабл.

Пчlынэлъэ lэшlуми, жьы къэбзэ тхъагъоми 
Сэ сапэчыжьэмэ нахь сафезэщы. 
Уахътэ тешlагъэу, усымылъэгъумэ. 
Сыгу мэжъэражъэ, Сыгу зыкъыпфещэ.

Сичылэ гупсэу, сэ сишlулъэгъу, 
Сэ къэзгъэшlэщтым усигъогогъу. 
Сыпсэ пытыфэ, жьы къабзэ къэсщафэ, 
Пхэрэхъу о сичыл, мы дунаир щыlафэ. 
___________
Чэужъ Аид
Прокомментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив