СИБЗЭ СИПСЭ СИДУНАЙ
ЗЫ БЗЭ ЗЫ ХАБЗЭ ЗЫ ХЭКУ

ПащIэ Бэчмырзэ: Усэхэр

Добавлено: 26.01.20
Автор: admin
Рубрика: Библиотека
Комментарии (0)
Къэрабгъэр щIэшынэр ажалщ, 
Хьэлэлыр зэрыпщIэр и хабзэщ, 
Губзыгъэр зэрыпщIэр и Iуэхущ, 
Делэм куэд ищIэу къыфIощI. 
ЗымыщIэр егугъумэ, цIыхуфIщ. 
ЗызыфIэщI къэпIэтмэ, пщы зещI. 
Зи щIыпIэ хуэубэ бгъуэтынкъым, 
Дыкъмыкъыр ебгъафэм, мэудафэ. 
Унафэр Iущмэ, захуагъэр къехь. 
Iыхьэ зимыIэр мылажьэрщ.
___________________
© ПащIэ Бэчмырзэ
Прокомментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив